ZAPYTANIA OFERTOWE

30.07.2016

W związku z realizacją projektu „PARKOVA - nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”, nr RPWP.06.04.01-30-0068/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej organizacji placu zabaw.

Szczegóły w załącznikach:

Rozeznanie rynku_organizacja placu zabaw_PARKOVA

Załącznik 1 - formularz ofertowy PZ

2.08.2016

DEA Konsulting Izabela Tokarska stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego zakup mebli i wyposażenia dla Klubu malucha PARKOVA w Dąbrówce (gm. Dopiewo), w związku z realizacją projektu pn. „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”.

Zał. nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY

Zał. nr 2 - FORMULARZ CENOWY Zał.

nr 3 - OŚWIADCZENIE

ZAPYTANIE OFERTOWE_MEBLE I WYPOSAŻENIE

 

2.08.2016

W związku z realizacją projektu „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”,
nr RPWP.06.04.01-30-0068/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wyposażania w pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt specjalistyczny klubu malucha.

rozeznanie-rynku_zabawki_parkova

Załącznik 1 - formularz ofertowy zabawkiZałącznik 1 - formularz ofertowy zabawki

 

 

10.08.2016

DEA Konsulting Izabela Tokarska w związku z ogłoszeniem postępowania nr 1/2016/K/PARKOVA w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego zakup mebli i wyposażenia dla Klubu malucha PARKOVA w Dąbrówce (gm. Dopiewo), w ramach realizacji projektu „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”, informuje o dokonaniu zmian w treści zapytania ofertowego. Zakres wprowadzonych zmian w załączeniu.

W związku z powyższym wydłużeniu ulega termin składania ofert – tj. do dnia 11.08.2016

POSTĘPOWANIE - zakres wprowadzonych zmian 10.08.2016

Zał. nr 2 - FORMULARZ CENOWY-aktualizacja 10.08.2016

Zał. nr 3 - OŚWIADCZENIE-aktualizacja 10.08.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE_MEBLE I WYPOSAŻENIE-aktualizacja 10.08.2016

 

12.08.2016

W związku z realizacją projektu „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem” nr RPWP.06.04.01-30-0068/15-00, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu ofertowym nr 1/2016/K/PARKOVA z dnia 02.08.2016 w sprawie zakupu mebli i wyposażenia dla klubu malucha „PARKOVA” w Dąbrówce gm. Dopiewo

W ramach w/w postępowania wybrano ofertę Wykonawcy:
dla cz. I – Meble i wyposażenie w klubie malucha: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp.k., ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź. NIP: 7251933448 REGON: 100283710
dla cz. II – Meble i wyposażenie kuchni i łazienki: Tech-NET Sp. z o.o., ul. Świerzawska 1/201, 60-321 Poznań, NIP 7781429806, REGON: 300123118

12.08. 2016

W związku z realizacją projektu „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”, nr RPWP.06.04.01-30-0068/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej wyposażania w sprzęt TIK i sprzęt audiowizualny klubu malucha.

Rozeznanie rynku_TIK_PARKOVA

Załącznik 1 - formularz ofertowy TIK

 

29.09.2016

Szanowni Państwo,

DEA Konsulting Izabela Tokarska stosując zasadę konkurencyjności, zaprasza do złożenia oferty w celu wyłonienia Wykonawcy zapewniającego zakup usługi wyżywienia dzieci (przygotowywanie i dostarczanie posiłków w formie cateringu) - I część postępowania w Klubie malucha PARKOVA w Dąbrówce (gm. Dopiewo) oraz usługi serwisu kawowego dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zamawiającego - II część postępowania. W związku z realizacją projektu pn. „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”.

zapytanie-ofertowe_wyzywienie

zalacznik-nr-1-formularz-ofertowy

zalacznik-nr-2-oswiadczenie

 

07.10.2016

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 2/2016/K/PARKOVA

DEA Konsulting Izabela Tokarska informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/2016/K/PARKOVA, dotyczące zakupu usługi wyżywienia dzieci (przygotowywanie i dostarczanie posiłków w formie cateringu) - I część postępowania w Klubie malucha PARKOVA w Dąbrówce (gm. Dopiewo) oraz usługi serwisu kawowego dla uczestników szkoleń organizowanych przez Zamawiającego - II część postępowania, wpłynęła 1 oferta.

Dane wykonawcy, który złożył ofertę i został wybrany do realizacji zamówienia:

Fundacja Innowacji Społecznych FISHKA, Bolesława Prusa 4/1, 60-819 Poznań, NIP: 779-239-14-50

Uzasadnienie: Zamawiający wybrał Wykonawcę, który spełnił wszystkie kryteria zgodnie z kryteriami określonymi w zapytaniu ofertowym.

03.10.2016

W związku z realizacją projektu „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”, nr RPWP.06.04.01-30-0068/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zakupu pieluch.

Rozeznanie rynku- pieluchy

Formularz ofertowy pieluchy

27.01.2017 r.

W związku z realizacją projektu „PARKOVA-nowoczesny klub malucha dla mieszkańców gm. Dopiewo powracających na rynek pracy po przerwie zw. z opieką nad małym dzieckiem”, nr RPWP.06.04.01-30-0068/15 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (Oś priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi) firma DEA Konsulting Izabela Tokarska zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej zorganizowania szkoleń zawodowych.

ROZEZNANIE _SZKOLENIA ZAWODOWE